Afrikaans   Engels  
Untitled Document
ALPFOTOS
Teken In | Registreer | Galery | Help | Search | Hoofblad
Baie welkom by ons webblad!
Epos, sms of faks asb bestellings, inkopiemandjie is buitewerking!

Vir die neem van professionele foto's:

* Katalogus - beeste, skape, ens.
* Advertensie
* Veilings - Nasionale- & stoetveeveilings en staakboerdery veilings
* Skole
* Sport
* Ateljee
* Trou'es
* Koffietafelboeke - samestelling van eie fotos deur u gekies in boekvorm

Ons is ook ten volle toegerus met 'n waentjie en die nodige tegnologie. Neem fotos op enige plek as "events" fotograaf. Stel fotos net daar aan publiek beskikbaar.

Kontakbesonderhede:

Sel - 083 236 5908
Tel - 058 852 3678
Faks - 086 605 9476
E-pos: andre@alpfotos.co.za

Skakels na kliŽnte se webblaaie:

Telwiedre Voere
Optima-Afslaers
Beefmaster Genootskap


Galerye
Copyright © 2014 Andrť Pretorius Fotografie. All Rights Reserved.

Copyright (c) 2007. All Rights Reserved.